Uppdatering 5 april 16.00

Information angående barnomsorg vid en eventuell stängning

Stiftelsen Bladins Skola följer direktiv från regeringen och våra myndigheter. I dagsläget är
Bladins för- och grundskolor öppna, men vi förbereder våra verksamheter för eventuella
förändringar, inklusive att delar eller hela vår förskole- och/eller grundskoleverksamhet
behöver stängas.

Vid en eventuell stängning så ansvarar Bladins för att ge barnomsorg till barn vars föräldrar
arbetar inom samhällsviktig verksamhet samt för barn som på grund av fysiska, psykiska
eller andra skäl har behov av särskilt stöd.

För dig som arbetar i samhällsviktig verksamhet och behöver barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förtydligande kring
vilka verksamheter som är samhällsviktiga.

För att Bladins ska kunna planera vår verksamhet på bästa sätt är det viktigt att du som
vårdnadshavare pratar med din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som bedömer om du
arbetar i en samhällsviktig verksamhet samt tar ställning till vilka arbetstagare som behövs
för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Vi ber dig att meddela ditt barns skola om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och har
behov av barnomsorg för ditt barn. Vi behöver denna information så snart som möjligt och
senast den 14 april.

Notera att du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg för barnet på annat sätt.
Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska
som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Informationen skickas till:
Bladins Förskola Katrin.Smith@bladins.se
Bladins Grundskola: Anneli.Eliasson@bladins.se
Bladins International Pre School: Katrin.Smith@bladins.se
Bladins International School of Malmö: Alex.Rankin@bladins.se

Barnomsorg till barn och elever i behov av särskilt stöd

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin
utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem ska erbjudas sådan omsorg.
Skolan beslutar om rätt till särskilt stöd. Har du som vårdnadshavare frågor angående ditt
barns behov ber vi er kontakta rektor.

För ytterligare information

Här finns informationen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samhallets-funktional
itet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/


Tillbaka / Back