Information om kamerabevakning

Bladins arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i skolmiljön. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet i skolan. Syftet med kamerabevakningen är följande:

  • bidra till en trygg skolmiljö för både elever och personal
  • förebygga och förhindra allvarliga incidenter
  • motverka skadegörelse och stölder
  • identifikation vid obehörigt intrång i skolans lokaler

Du som besöker skolan har rätt att få information om hur huvudmannen/skolan behandlar personuppgifter med anledningen av skolans kamerabevakning. Vissa av skolans utrymmen bevakas med hjälp av bevakningskameror. På de områden där skolan kamerabevakar finns skyltar som informerar om att området är kamerabevakat.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen är intresseavvägning. Skolan har ett intresse av att i första hand främja trygghet, säkerhet och förhindra kränkande behandling inom ramen för vår skolverksamhet. Även i andra hand förebygga olaga intrång och brott i skolans lokaler även när skolan ej bedriver verksamhet.

Lagring

Bildmaterialet sparas som huvudregel i tre (3) dagar, men kan sparas under en längre period beroende på ändamålet med materialet. All lagring av inspelat material sker krypterat på särskild lagringsutrustning.

Tillgång till bildmaterialet

Behörighet att få tillgång till materialet är begränsad. Endast skolans rektor eller av rektor utsedd person har behörighet att ta del av inspelat material. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med 22 § kamerabevakningslagen. Skolan kan lämna ut materialet till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att få veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Du kan även begära rättelse och radering av dina personuppgifter.

Om du anser att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Frågor

Om du har frågor eller synpunkter ber vi dig att kontakta oss på gdpr@bladins.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är:

Bladins skola, stiftelsen

Org.nr. 846001-0948
Box 20093, 200 74 Malmö
gdpr@bladins.se