Kvalitetsutveckling

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet i skolan och förskolan; vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen, skapar och delar vi kunskap om vad som leder till kvalitet i utbildningen.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår också att kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta i arbetet.