Klagomålshantering

Stiftelsen Bladins skola strävar alltid efter att hålla hög kvalitet på verksamheten. Som huvudman har stiftelsen ett övergripande ansvar för att verksamheternas alla barn och elever får en utbildning med hög kvalitet i en trygg miljö. Klagomål om missförhållanden tas om hand utifrån en gemensam rutin och ses som en viktig del i stiftelsens systematiska kvalitetsarbete.

Steg 1
Prata alltid med lärare/mentor på förskolan eller skolan först. Mycket kan då redas ut, besvaras eller åtgärdas direkt. När du pratat med lärare/mentor hålls du sedan som vårdnadshavare informerad under vidare hantering av ärendet.

Steg 2
Är du missnöjd med svar eller hantering och anser att situationen inte retts ut eller förbättrats, ska du vända dig till ansvarig biträdande rektor (om ingen biträdande rektor finns på skolan, så vänder du dig till rektor), som då kan avgöra om mer behöver göras.

Steg 3
Om du är missnöjd med biträdande rektorn svar eller hantering ska du vända dig till skolans rektor.

Steg 4
Om du är missnöjd med rektorns svar eller hantering ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen har ett ansvar att oberoende av rektor utreda ditt klagomål. I detta fall använder du också nedanstående webbformulär.

Webbformulär: Lämna anmälan om missförhållanden. 

Vad händer sedan?
När du skickat in din anmälan och angett namn, adress, epost och telefonnummer får du en bekräftelse på att anmälan har kommit fram. Vi kan naturligtvis hantera skyddade personuppgifter. Du kommer att få svar på vad som händer med din anmälan inom tio dagar och kan också bli kontaktad om mer information behövs. Gör man en utredning eller planerar åtgärder får du besked om det.

Om du vill vara anonym kommer du inte av förklarliga skäl heller att få något svar hur man hanterat ditt klagomål. Däremot kommer ärendet att utredas, om det är möjligt och anses behövligt.

Klagomål som skickas in under sommaren (juni – augusti) kan ta längre tid än tio dagar.

Rutin i samband med inkommet klagomål

Om du fortsatt anser att det råder ett missförhållande
Skulle du anse att det fortsatt råder ett missförhållande i skola eller fritidshem efter att huvudmannen hanterat det, så kan du vända dig till Skolinspektionen.

När det gäller fortsatt missförhållande i Bladins förskola efter att huvudmannen hanterat ditt klagomål är det Förskolenämnden/förskoleförvaltningen i Malmö stad som har tillsynsansvar, utom får uppgifter som rör kränkande behandling. De senare utreder Skolinspektionen.