Stiftelsen

Bladins skola är en stiftelse. En stiftelse är en juridisk person och har, till skillnad från föreningar och bolag, inga medlemmar och ingen ägare. Stiftelsen har inget vinstintresse och ett eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne Län.

Styrelsen

Svarar för skolverksamheternas strategiska och långsiktiga planering och utveckling t.ex.

 • beslutar om långsiktig strategi
 • ytterst ansvarig för stiftelsen Bladins räkenskaper
 • beslutar om budget
 • lokalförsörjningen
 • anställer skolchefen

Läs mer om stiftelsens styrelse här.

Skolledningen

Svarar för skolans dagliga verksamhet (det operativa arbetet), t.ex.

 • skolans organisation
 • pedagogisk verksamhet
 • elevvård
 • personal

Läs mer om Bladins skolledning här.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är en ideell gemensam förening för samtliga verksamheter. Föreningen är uppdelad i två olika sektioner där den svenska sektionen (SvFF) företräder föräldrar till barn i förskolan, grundskolan, gymnasiet och fritidsverksamheten och den internationella sektionen (ISPA) företräder föräldrar till barn på hela den internationella skolan, inklusive pre school. Ordförandeskapet för föräldraföreningen växlar varje år mellan de båda sektionerna.

Föräldraföreningen svarar för:

 • att välja styrelsen vid årsmötet en gång per läsår
 • att främja skolans verksamhet genom olika stödjande aktiviteter (t.ex. klassaktiviteter, familjefestival m.m.)

Läs mer om föräldraföreiningen här.

Valberedningen

Utgörs av fyra medlemmar (två föräldrar från svenska sektionen och två föräldrar från internationella sektionen) vars uppdrag är att föreslå en ny styrelse för nästkommande verksamhetsår till föräldraföreningens årsmöte i maj.

Bladins Vänner

Bladins Vänner är en ideell organisation med mål att stödja skolan genom att ge bidrag till extra utrustning eller sponsra verksamheten på olika sätt för att gagna våra elever. Alla kan bli medlemmar i Bladins Vänner genom att betala in årsavgiften.