Till vårdnadshavare på BISM och Bladins Grundskola

Kära vårdnadshavare,

Välkomna tillbaka efter påsklovet.

Vi noterar glädjande att vi har en något högre elevnärvaro på skolan sedan vi kom tillbaka efter lovet, men att elevfrånvaron är fortsatt hög. Det finns givetvis en naturlig orsak till att det är fler elever frånvarande nu än vanligtvis till följd av de strikta riktlinjerna för personer med förkylningssymptom. Däremot vill vi ändå påminna er om den i Sverige lagstadgade skolplikten och varje elevs rätt till undervisning.

Lagen om skolplikt regleras i den svenska skollagen (kap. 7) och förtydligar bland annat vilka barn som omfattas av lagen, rektors och huvudmannens ansvar samt vårdnadshavarens ansvar för att se till att den fullföljs. Skolplikt innebär att alla barn som är bosatta i Sverige ska gå till skolan från och med augusti det kalenderåret de fyller 6 år och fram tills dess att de har gått ut det tionde skolåret, åk 9. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet fullgör sin skolplikt och det är rektors ansvar att bevaka elevens frånvaro. Vid eventuell oro kring hög eller upprepad frånvaro ska rektor utreda detta, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig samt rapportera till huvudmannen. En utredning görs i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare och efter avslutad utredning kan åtgärder vidtas.

Lagen om skolplikt är viktig då den garanterar att alla barn i Sverige får den utbildning de har rätt till. Då myndigheterna i Sverige har valt att hålla grundskolor öppna så gäller även skolplikten. Därför är det väldigt viktigt att du som vårdnadshavare skickar ditt barn till skolan om hen är frisk och symtomfri.

Bladins har valt att erbjuda distansundervisning för de elever som av läkare bedöms undvika att gå i skolan samt för de elever som är sjuka men bedöms av vårdnadshavare kunna följa undervisningen hemifrån. Detta har vi gjort för att säkerställa att så få elevers utbildning som möjligt blir påverkad av rådande situation. Den bedrivs däremot inte för att ge vårdnadshavare en valmöjlighet att hålla sitt friska barn hemma.

För att skolan på bästa sätt ska kunna följa en elevs utveckling, säkerställa att hens behov tillgodoses samt att hen når sina mål, ska eleven vara i skolan. Distansundervisning har visat sig vara ett utmärkt komplement till vår undervisning, men då skolan är öppen ska givetvis utbildningen främst ske där. Vi vet också utifrån erfarenhet att det är viktigt för barns fysiska och psykiska hälsa att bibehålla vanliga vardagsrutiner i en tid såsom denna. Vi vill därför uppmana alla friska elever, utan förkylningssymtom, att komma till skolan och delta i klassrumsundervisningen.

Detta är också en arbetsmiljöfråga för våra lärare som arbetar mycket hårt för att alla elever ska få tillgång till den bästa möjliga undervisningen. I nuläget bedriver de undervisning på två fronter, detta är inte hållbart i en så stor omfattning som idag under en längre tid.

Bladins har full förståelse för att detta är en tid av oro. Därför vill vi försäkra er om att vi följer regeringens och de ansvariga myndigheternas riktlinjer för att förhindra smittspridning mycket noggrant. Inga elever eller personal får vistas på skolan om de uppvisar förkylningssymtom.

Ni kan läsa samlad, uppdaterad information om covid -19 på denna sida på Bladins hemsida: 

Med anledning av coronaviruset 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Magnus Wahlberg

Skolchef


Tillbaka / Back