Utvecklingsprojekt och samarbeten

Vi på Bladins Gymnasium är stolta över vårt aktiva utvecklingsarbete, att inte enbart arbeta med dagens utmaningar utan även att ha blicken lite längre fram, att hela tiden arbeta för att bli bättre. Som en del av skolans pågående systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete medverkar vi i utvecklingsprojekt och externa samarbeten med mål att vidareutveckla den svenska gymnasieskolan.

Skolambassadör för EU

Bladins gymnasium har från och med våren 2019 skolambassadörer för EU. Erik Kvist, lärare i filosofi och samhällskunskap, och Sara Solfeldt, lärare i samhällskunskap och sociologi, har tillsammans med rektor blivit antagen till en utbildning för skolambassadörer för EU som genomförs av UHR tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Målgruppen är lärare och skolledare. Syftet är att skolor ska uppmärksamma EU-frågor och ge ambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor att arbeta med dessa frågor i undervisningen. Mer information finns här.  

Rits Super Global Forum

Bladins gymnasium har, som en av två skolor i landet, för andra året i rad bjudits in till Rits Super Global Forum i Kyoto, Japan i november 2022. Vid en stor konferens möts elever från hela världen under temat “designing a sustainable future”. Kika gärna in på vår instagram för att veta mer.

Samarbete med Malmö Universitet
Bladins gymnasium samarbetar sedan vt. 22 med forskarna Anna Wärnsby och Asko Kauppinen från Malmö Universitet för att utveckla skolomfattande vertikala läroplaner för gymnasiearbetet. Genom regelbundna erfarenhetsutbyten och beforskande av den egna verksamheten utarbetar vi metoder och arbetssätt som ytterligare stärker våra elevers utveckling mot examensmålen och gör dem väl förberedda för högskola och universitet.

Fortbildning för förstelärare via Malmö Universitet
En unik utbildning för förstelärare har tagits fram på initiativ av grundskolans och gymnasiets rektorer. Skolornas samtliga förstelärare bedriver 15 poängs skräddarsydda studier i systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare i samarbete med Malmö Universitet.
Under två år med start augusti 2022 kommer 11 deltagare från Bladins att utbildas i systematiskt utvecklingsarbete, praktiknära forskning och kollegialt lärande. Planering, genomförande, analys och resultatdiskussioner är också något kursdeltagarna har som lärandemål. De uppgifter som lärarna arbetar med under utbildningen ska en tydlig koppling till det som de arbetar med i skolan.

Pilotskola för Gleerups, digitala läromedel

Bladins gymnasium är pilotskola för digitala läromedel för Gleerups sedan flera år tillbaka. Det innebär att vi våra elever i de flesta kurser har sitt läromedel i sin Chromebook och att vi som skola har möjlighet att ge feedback till förlaget och delta i utvecklingen av våra läromedel. Några av fördelarna med digitala läromedel är; inga tunga böcker att bära, uppdaterade och aktuella läromedel, länkar till olika medier, tillgång till förklaringar av olika begrepp ett klick bort och möjlighet att lyssna på texterna med mera.Läs gärna Axel Hambraeus blogg om digitala läromedel!

Kollegialt lärande tillsammans med Lars Erik-Larsson-gymnasiet i Lund
Personal vid Bladins gymnasium träffar regelbundet lärare från Lars Erik-Larsson-gymnasiet i Lund för samverkan och erfarenhetsutbyte inom skolutvecklingsfrågor.

Utbytesstudenter
Bladins gymnasium ser det som en naturlig del av verksamheten att låta elever åka på utbytesår och varje år har vi elever som studerar utomlands. Vi tar också emot utbytesstudenter från länder såsom Frankrike, Tyskland och Spanien.

Skolenkäten

Vartannat år genomför eleverna i årskurs 2 Skolinspektionens rikstäckande enkät Skolenkäten. Vi vill särskilt lyfta fram att våra elever upplever studiemiljön som mycket trygg, har god studiero, samt känner sig delaktiga i skolarbetet. De upplever också att de får träna sig i argumentation och kritiskt tänkande och har god tillgång till elevhälsa. Läs hela rapporten här.

Under innevarande läsår har skolan ett särskilt fokus på relationellt ledarskap och differentierad undervisning. Samtliga lärare ingår i ett kollegialt lärande med inriktning på detta. Resultaten från skolenkäten hjälper oss i vårt systematiska kvalitetsarbete då vi genom analys av den och annan data, kan identifiera utvecklingsbehoven inför nästa läsår och sätta nya mål.

På Bladins Gymnasium strävar vi ständigt efter att utvecklas och att våra elever ska nå så långt som möjligt!