Utvecklingsprojekt och samarbeten

Vi på Bladins Gymnasium är stolta över vårt aktiva utvecklingsarbete, att inte enbart arbeta med dagens utmaningar utan även att ha blicken lite längre fram, att hela tiden arbeta för att bli bättre. Som en del av skolans pågående systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete medverkar vi i utvecklingsprojekt och externa samarbeten med mål att vidareutveckla den svenska gymnasieskolan.

Pilotskola för Gleerups, digitala läromedel

Bladins gymnasium är pilotskola för digitala läromedel för Gleerups sedan läsåret 17/18. Det innebär att vi våra elever i de flesta kurser har sitt läromedel i sin chromebook och att vi som skola har möjlighet att ge feedback till förlaget och delta i utvecklingen av våra läromedel. Några av fördelarna med digitala läromedel är: inga tunga böcker att bära, uppdaterade och aktuella läromedel, länkar till olika medier, tillgång till förklaringar av olika begrepp ett klick bort och möjlighet att lyssna på texterna med mera. Läs gärna Axel Hambraeus blogg om digitala läromedel!

Skolambassadör för EU

Bladins gymnasium har från och med våren 2019 skolambassadörer för EU. Lucas Rosén, lärare i samhällskunskap och religion,samt Erik Kvist, lärare i filosofi och samhällskunskap, har tillsammans med rektor blivit antagen till en utbildning för skolambassadörer för EU som genomförs av UHR tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Målgruppen är lärare och skolledare. Syftet är att skolor ska uppmärksamma EU-frågor och ge ambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor att arbeta med dessa frågor i undervisningen. Mer information finns här.  

Rits Super Global Forum 2021

Bladins gymnasium är inbjudet att delta med representater vid Super Global Forum i Japan. Vid en stor digital konferens kommer elever från hela världen att mötas under temat “designing a sustainable future” här.

Skolenkäten HT 2021

Eleverna i årskurs 2 genomförde under hösten 2021 Skolinspektionens rikstäckande enkät Skolenkäten. Vi vill särskilt lyfta fram att våra elever upplever studiemiljön som mycket trygg, har god studiero, samt känner sig delaktiga i skolarbetet. De upplever också att de får träna sig i argumentation och kritiskt tänkande och har god tillgång till elevhälsa. Läs hela rapporten här.

Under innevarande läsår har skolan ett särskilt fokus på tillgängliga och inkluderande lärmiljöer. Samtliga lärare ingår i ett kollegialt lärande med inriktning på detta. Resultaten från skolenkäten hjälper oss i vårt systematiska kvalitetsarbete då vi genom analys av den och annan data, kan identifiera utvecklingsbehoven inför nästa läsår och sätta nya mål.

På Bladins Gymnasium strävar vi ständigt efter att utvecklas och att våra elever ska nå så långt som möjligt!