När får barn och elever komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?

Uppdatering 4 September 2020 

Den 1 September 2020 uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer angående när barn och elever kan återvända till förskola eller skola. Bladins skolor har därmed uppdaterat våra riktlinjer: 

Barn och elever som har haft förkylnings eller influensa symtom men inte har testats för covid -19 är välkomna tillbaka till skolan när de känt sig helt friska i 48h. När det har gått 7 dygn sedan de blev sjuka kan barn och elever återvända när de har känt sig helt friska i minst 2 dygn, även om de fortfarande har lite hosta eller snuva.  

Barn och elever som har testats positivt för Covid -19 ska vara hemma minst 7 dygn sedan första symtom, samt ska ha känt sig helt friska och varit utan feber i minst 2 dygn. Därefter kan de återgå till skolan även om lite hosta eller snuva kvarstår. 

Barn och elever som har varit hemma på grund av symtom och har testats negativt för covid -19 kan återgå till förskola och skola när de känner sig friska och pigga och inte har någon feber. 

För förtydligande kring dessa regler vänligen se: Folkhälsomyndigheten

Är man som vårdnadshavare osäker rekommenderar skolan att ni ringer till 1177 för råd.

Till vårdnadshavare på BISM och Bladins Grundskola

Kära vårdnadshavare,

Välkomna tillbaka efter påsklovet.

Vi noterar glädjande att vi har en något högre elevnärvaro på skolan sedan vi kom tillbaka efter lovet, men att elevfrånvaron är fortsatt hög. Det finns givetvis en naturlig orsak till att det är fler elever frånvarande nu än vanligtvis till följd av de strikta riktlinjerna för personer med förkylningssymptom. Däremot vill vi ändå påminna er om den i Sverige lagstadgade skolplikten och varje elevs rätt till undervisning.

Lagen om skolplikt regleras i den svenska skollagen (kap. 7) och förtydligar bland annat vilka barn som omfattas av lagen, rektors och huvudmannens ansvar samt vårdnadshavarens ansvar för att se till att den fullföljs. Skolplikt innebär att alla barn som är bosatta i Sverige ska gå till skolan från och med augusti det kalenderåret de fyller 6 år och fram tills dess att de har gått ut det tionde skolåret, åk 9. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet fullgör sin skolplikt och det är rektors ansvar att bevaka elevens frånvaro. Vid eventuell oro kring hög eller upprepad frånvaro ska rektor utreda detta, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig samt rapportera till huvudmannen. En utredning görs i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare och efter avslutad utredning kan åtgärder vidtas.

Lagen om skolplikt är viktig då den garanterar att alla barn i Sverige får den utbildning de har rätt till. Då myndigheterna i Sverige har valt att hålla grundskolor öppna så gäller även skolplikten. Därför är det väldigt viktigt att du som vårdnadshavare skickar ditt barn till skolan om hen är frisk och symtomfri.

Bladins har valt att erbjuda distansundervisning för de elever som av läkare bedöms undvika att gå i skolan samt för de elever som är sjuka men bedöms av vårdnadshavare kunna följa undervisningen hemifrån. Detta har vi gjort för att säkerställa att så få elevers utbildning som möjligt blir påverkad av rådande situation. Den bedrivs däremot inte för att ge vårdnadshavare en valmöjlighet att hålla sitt friska barn hemma.

För att skolan på bästa sätt ska kunna följa en elevs utveckling, säkerställa att hens behov tillgodoses samt att hen når sina mål, ska eleven vara i skolan. Distansundervisning har visat sig vara ett utmärkt komplement till vår undervisning, men då skolan är öppen ska givetvis utbildningen främst ske där. Vi vet också utifrån erfarenhet att det är viktigt för barns fysiska och psykiska hälsa att bibehålla vanliga vardagsrutiner i en tid såsom denna. Vi vill därför uppmana alla friska elever, utan förkylningssymtom, att komma till skolan och delta i klassrumsundervisningen.

Detta är också en arbetsmiljöfråga för våra lärare som arbetar mycket hårt för att alla elever ska få tillgång till den bästa möjliga undervisningen. I nuläget bedriver de undervisning på två fronter, detta är inte hållbart i en så stor omfattning som idag under en längre tid.

Bladins har full förståelse för att detta är en tid av oro. Därför vill vi försäkra er om att vi följer regeringens och de ansvariga myndigheternas riktlinjer för att förhindra smittspridning mycket noggrant. Inga elever eller personal får vistas på skolan om de uppvisar förkylningssymtom.

Ni kan läsa samlad, uppdaterad information om covid -19 på denna sida på Bladins hemsida: 

Med anledning av coronaviruset 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Magnus Wahlberg

Skolchef

Uppdatering 5 april 16.00

Information angående barnomsorg vid en eventuell stängning

Stiftelsen Bladins Skola följer direktiv från regeringen och våra myndigheter. I dagsläget är
Bladins för- och grundskolor öppna, men vi förbereder våra verksamheter för eventuella
förändringar, inklusive att delar eller hela vår förskole- och/eller grundskoleverksamhet
behöver stängas.

Vid en eventuell stängning så ansvarar Bladins för att ge barnomsorg till barn vars föräldrar
arbetar inom samhällsviktig verksamhet samt för barn som på grund av fysiska, psykiska
eller andra skäl har behov av särskilt stöd.

För dig som arbetar i samhällsviktig verksamhet och behöver barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förtydligande kring
vilka verksamheter som är samhällsviktiga.

För att Bladins ska kunna planera vår verksamhet på bästa sätt är det viktigt att du som
vårdnadshavare pratar med din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som bedömer om du
arbetar i en samhällsviktig verksamhet samt tar ställning till vilka arbetstagare som behövs
för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Vi ber dig att meddela ditt barns skola om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och har
behov av barnomsorg för ditt barn. Vi behöver denna information så snart som möjligt och
senast den 14 april.

Notera att du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg för barnet på annat sätt.
Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska
som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Informationen skickas till:
Bladins Förskola Katrin.Smith@bladins.se
Bladins Grundskola: Anneli.Eliasson@bladins.se
Bladins International Pre School: Katrin.Smith@bladins.se
Bladins International School of Malmö: Alex.Rankin@bladins.se

Barnomsorg till barn och elever i behov av särskilt stöd

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin
utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem ska erbjudas sådan omsorg.
Skolan beslutar om rätt till särskilt stöd. Har du som vårdnadshavare frågor angående ditt
barns behov ber vi er kontakta rektor.

För ytterligare information

Här finns informationen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samhallets-funktional
itet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

Uppdatering 20 mars 17.00

Kära personal, elever och vårdnadshavare,  

En mycket händelserik vecka går mot sitt slut och jag vill härmed ta tillfället i akt att sammanfatta veckan, de åtgärder som vi genomfört på våra verksamheter samt tacka er alla, barn, elever, vårdnadshavare, lärare och alla övriga medarbetare på Bladins för allt hårt arbete, flexibilitet och stöd under denna tid. 

Till att börja med så vill jag informera om att Bladins Grundskola, BISM samt de båda förskolorna (Montessori och IPS), kommer att vara öppna precis som vanligt på måndag, så länge inga andra beslut tas av regeringen under helgen. Elever på Bladins Gymnasium och IB Diploma Programme (DP) undervisas på distans. Vi på Bladins fortsätter att hålla skolorna öppna. Vi vet hur viktig både förskolan och skolan är för många barn och ungdomar. Förskolan och skolan är en plats för lärande, men också för lek och socialt samspel, trygghet, personlig utveckling och omsorg. Förskolan och skolan skänker också stabilitet och rutiner och skapar därmed ett välbehövt andrum för barn och ungdomar i en tid av ovisshet. Vi uppmanar fortfarande alla barn, elever och medarbetare att stanna hemma vid minsta tecken på förkylning eller influensaliknande symptom. De elever som är friska nog stöttas med hemuppgifter och distansundervisning. 

Förra veckan avslutades med att det på söndagen kom nya råd för alla förskole- och skolverksamheter gällande vilka åtgärder som skolor bör vidta för att förhindra smittspridning. Alla Bladins verksamheter genomförde skyndsamt varenda en av dessa åtgärder och redan vid lunchtid på måndagen serverades eleverna av matpersonalen istället för att ta mat och bestick själva. Samma dag infördes dessutom ökad städning, daglig rengöring av datorer och utomhusidrott. Under tisdagsförmiddagen informerade regeringen att alla Sveriges Gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet skulle gå över till distansundervisning från och med onsdagen. I onsdags startade alla lektioner på Bladins Gymnasium och DP som vanligt, fast med den stora skillnaden att alla elever loggade in till sina lektioner digitalt hemifrån. Än så länge har undervisningen gått mycket bra, lärare visar stor kreativitet och det är till och med så att vi noterar en ökad elevnärvaro på Bladins Gymnasium. Om detta är nyhetens behag eller ihållande är något som återstår att se, men med våra lärares goda undervisning så är sannolikheten stor att detta fortsätter. En stor eloge till både lärare och elever på Bladins Gymnasium och DP som snabbt och flexibelt har anpassat sig till sin nya vardag! 

En ytterligare åtgärd som Sveriges Riksdag igår eftermiddag röstade igenom var en ny lag som möjliggör stängning av Sveriges förskolor och skolor vid kris. Det är möjligt  att vi inom en snar framtid kan komma att stå inför ett beslut som innebär att delar eller hela vår förskole- och/eller grundskoleverksamhet behöver stängas temporärt. Den nya lagen tydliggör att vid en tillfällig stängning ska huvudmannen, i vårt fall Stiftelsen Bladins Skola, erbjuda omsorg för de barn vars föräldrar deltar i samhällsviktiga verksamheter samt för de barn och elever som har behov av särskilt stöd. För oss är detta en självklar del i vårt uppdrag och hela Bladins arbetar tillsammans för att se till att vi kommer kunna erbjuda den bästa möjliga omsorg och pedagogiska miljön för de barn och elever som berörs.    

Den sista veckan har jag fått många förfrågningar från vårdnadshavare om hur de kan hjälpa till. Detta är en unik inställning på Bladins som jag är mycket tacksam för. Jag hör från dem hur oerhört nöjda de är med personalens insatser. Och det är så vårdnadshavare kan hjälpa till, genom att berätta för lärare, pedagoger, administratörer, skolledning, vaktmästare, kökspersonal och alla andra vilket fantastiskt arbete de gör! Det är viktigt för alla, oavsett roll, att höra. 

Avslutningsvis vill jag återigen tacka er för det arbete ni alla utför, både i skolan och i hemmen, för att alla barn och elever ska få en så bra undervisning som möjligt under den här perioden!

Jag önskar er en fantastisk helg, det är välförtjänt!

Magnus Wahlberg
Skolchef
Bladins Skola 

Uppdatering 17 mars 11.30

Bladins Gymnasium och IB DP undervisas på distans från och med imorgon onsdagen 18 mars 

Efter rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket idag (2020-03-17) kommer all undervisning på Bladins Gymnasium ske på distans. Detta gäller även de elever som går på IB Diploma Programme (Pre DP, DP 1 & DP 2). Alla elever och vårdnadshavare till de elever som är under 18 har fått instruktioner i hur distansundervisning kommer gå till. Vänligen var uppmärksam på att uppdateringar till detta kan komma att skickas ut. Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor vänligen kontakta din lärare eller mentor eller om det gäller teknisk support itservice@bladins.se.  

Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket rekommenderar stängning av alla gymnasieskolor, vuxenutbildningar och universitet i nuläget. Detta då dessa verksamheter generellt har större upptagningsområden, eleverna är vana att arbeta självständigt samt att dessa elever inte har behov av omsorg såsom fritidshem och förskola. 

Våra grundskolor, förskolor och fritidshem håller i nuläget öppet, och följer de riktlinjer som satts för skolor för att förhindra smittspridning. Som tidigare kommunicerat är skolorna väl förberedda att genomföra distansundervisning om beslut att stänga skolorna tas. Grundskolan och BISM har sedan i måndags genomfört distansundervisning med de elever som är hemma av olika anledningar och det fungerar mycket väl. 

Vi vill tacka alla vårdnadshavare som hjälper skolan i denna situationen och stöttar sina barns undervisning hemma. Vi vill också rikta en stor eloge till alla våra lärare som visar enorm kreativitet, yrkesprofessionalitet och flexibilitet i denna nya arbetssituation.  

Uppdatering 16 mars 13.00

Angående uppdaterade riktlinjer för skolor och förskolor

Igår (2020-03-15) uppdaterades riktlinjerna för skolor och förskolor på Folkhälsomyndighetens hemsida. Dessa riktlinjer inkluderar utökade råd för vilka åtgärder skolor rekommenderas att vidta för att förhindra smittspridning. Bladins alla verksamheter ser över råden. 

En stor del av råden har vi redan agerat på: 

 • Alla barn och elever på Bladins skolor blir regelbundet påminda om de viktigaste förebyggande åtgärderna för att minska smittspridning (tex. handhygien, hosta/nys i armvecket, undvika att röra sig i ansiktet etc.)  
 • Utökad städning på alla skolor, med desinfektionsmedel och fokus på handtag, belysningsknappar, räcken och toaletter
 • Utrustning såsom ipads och tangentbord torkas av dagligen, leksaker desinfekteras regelbundet 
 • Evenemang utanför skoltid såsom föreställningar, utställningar och föräldramöten ställs in/skjuts upp
 • Elever uppmanas att lämna varannan stol tom i klassrum och matsal och att undvika onödig närkontakt
 • Elever tar inte själva mat i matsalen utan blir serverade av kökspersonal
 • All rastverksamhet sker utomhus, ökad utomhusverksamhet på fritidshemmen, förskolorna och idrottslektioner
 • Närkontakt undviks under idrottslektioner
 • Inga externa besök tillåts
 • Alla studiebesök och skolresor är inställda/framskjutna tills vidare 

Vi vill passa på att tacka alla vårdnadshavare för att ni lämnar och hämtar era barn utanför skolornas entréer, detta gäller BISM och Grundskolan, inklusive fritids. 

Som alltid är vi på Bladins mycket uppmärksamma på diskriminering och kränkande behandling i skolorna och mellan våra elever. Vi vet att det har funnits exempel på detta med anledning av coronasmittan i övriga samhället och detta är något vi tar upp med eleverna.

I en situation som denna är skolan väldigt viktig. Inte bara för utbildning och socialt sammanhang för barn och elever utan också som en viktig aktör i att sprida korrekt information ur ett källkritiskt perspektiv.

Vi tackar för ert stöd och fortsatta förtroende. 

Här hittar ni de uppdaterade riktlinjerna: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Uppdatering 13 mars 17.00

Stiftelsen Bladins Skola planerar för fortsatt öppna skolor i nästa vecka baserat på den information som presenterades av Folkhälsomyndigheten och Skolverket under en presskonferens idag (2020-03-13). 

Ur ett smittskyddsperspektiv finns det enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ingen anledning att stänga skolor i dagsläget.  Detta eftersom man vet att skolor inte driver smittan och att barn är mindre smittsamma än andra grupper. Det kan dock i en annan situation vara läge att stänga skolor, och då handlar det om att begränsa rörelsemönster i hela samhället. 

Under presskonferensen betonade både Skolverket och Folkhälsomyndigheten vikten av att skolor är öppna, med tanke på

 • elevers rätt till utbildning och socialt sammanhang 
 • barns rätt till omsorg
 • vikten av att vårdnadshavare till friska barn har möjlighet att utföra sitt arbete, framförallt de som arbetar i samhällsnyttiga organisationer såsom vård och omsorg
 • om barn och ungdomar lämnas hos sina mor- och farföräldrar kan risken för smitta öka för en av de känsligaste grupperna 

Bladins ser ingen anledning att i nuläget inte följa dessa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, men vi är givetvis redo att agera om riktlinjerna förändras. 

Vi vill påminna om att det absolut viktigaste för att minska samhällsspridningen av covid-19 är att alla personer som känner av förkylningssymtom stannar hemma. Detta gäller även på våra skolor och vi ber alla att hålla sina barn hemma om de är förkylda eller sjuka.

Bladins vill också framhålla vikten av att elever får tillgång till den undervisning de har rätt till och uppmuntrar därför alla vårdnadshavare att skicka sina friska barn till skolan. 

Då det är primärt att information når vårdnadshavare snabbt och effektivt i en sån här situation vill vi påminna om att ladda ner den kommunikationsapp som används på ert barns skola (schoolsoft/Tyra) samt aktivera push notifikationer. Vid eventuella förändringar är detta de främsta kanalerna vi använder. Vi har även skapat en dedikerad sida på vår hemsida där vi lägger ut information fortlöpande:  https://www.bladins.se/om-bladins/information-angaende-coronaviruset/

För mer information se följande länkar: 

Presskonferens, Folkhälsomyndigheten och Skolverket, 2020-03-13,14.00 https://www.svtplay.se/video/25992572/nyheter-direkt/folkhalsomyndigheten-haller-presskonferens-om-laget

Folkhälsomyndighetens information till skolor:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Skolverket
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor

Uppdatering 13 mars 09.00

Stiftelsen Bladins Skola håller i nuläget alla skolor öppna och vi utvärderar situationen dagligen. Bladins är beredda och har handlingsplaner för hur hemundervisning ska gå till vid en eventuell stängning av våra skolor, Bladins Grundskola, BISM och Bladins Gymnasium. Alla lärare på de tre skoldelarna har fått instruktioner i hur hemundervisning kommer att bedrivas och alla elever kommer att få instruktioner i detta under dagen. Instruktioner till vårdnadshavare kommer också att skickas ut av respektive skoldel under dagen. Hemundervisning berör inte barn på förskolorna. 

Vi vill återigen påminna alla vårdnadshavare att hålla era barn hemma vid förkylningssymtom.

Angående Bladins Grundskola och Bladins International School of Malmö
Som en ytterligare försiktighetsåtgärd ber vi vårdnadshavare att undvika att gå in på skolorna vid lämning och hämtning utan lämna/hämta era barn vid entrén till skolan. Det kommer att finnas extra personal vid entréerna för att underlätta detta. 

Dokument

Riktlinjer Coronaviruset Bladins Skola 13_3 2020


Tillbaka / Back