Elevhälsa

Elevhälsan är hjärtat i Bladins Grundskolas arbete med eleverna.

Ett välfungerande elevhälsoteam är en förutsättning för att våra elever ska utvecklas optimalt. I elevhälsans arbete ingår att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elevhälsan ska undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa samt uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem. Att uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa samt att bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd är en annan av elevhälsans uppgifter. Elevhälsan ska tillsammans med övrig skolpersonal arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot målen i läroplanen och kursplanerna. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation för eleverna som möjligt.

Välkommen att kontakta elevhälsan om du som elev eller vårdnadshavare har behov av stöd eller några frågor.