Elevhälsa

Elevhälsan är hjärtat i Bladins Grundskolas arbete med eleverna.

Vi som arbetar i elevhälsoteamet på Bladins samarbetar tillsammans med våra skickliga lärare för att skapa en trygg lärmiljö som främjar våra elevers utveckling och lärande.
Ett välfungerande elevhälsoteam, där alla elevhälsans professioner finns representerade, är en av flera viktiga faktorer för att våra elever ska utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma unga människor. Vi arbetar tillsammans för att skapa hållbara strukturer och undanröja hinder för lärande. I elevhälsans arbete ingår också att uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa samt att bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. Elevhälsan ska tillsammans med övrig skolpersonal arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot målen i läroplanen. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation för eleverna som möjligt.

Välkommen att kontakta elevhälsan om du som elev eller vårdnadshavare har några frågor eller funderingar.