En elev i årskurs nio berättar:

Jag tycker att det bästa med Bladins är att det finns en gemenskap som inte finns på andra skolor. Alla elever och lärare hälsar på varandra. Bladins är en lagom stor skola, då är det lättare att hitta gemenskap med andra. Redan i förskoleklassen fick vi lära oss mycket om värdegrund och hur man ska vara mot varandra. 

Lärarna som jobbar på Bladins är duktiga på att skapa relationer. Lärandet är inte bara att man kommer till en lektion utan det är så mycket mer än så. Jag skulle rekommendera Bladins till mina kompisar. Våra lärare är väldigt duktiga och engagerade. Mina klasskamrater är studiemotiverade och det är god studiero på lektionerna

På vår skola har vi höga förväntningar på alla våra elever. Vi utmanar och stöttar i syfte att varje elev ska utvecklas till sitt bästa jag. Med alla elevers framsteg i fokus utformar vi en högkvalitativ utbildning tillsammans med individen.

På Bladins är vi måna om att alla elever får en lugn och trygg början på sin skolgång. Under året i förskoleklass lägger vi mycket tid på elevernas sociala utveckling, de ska lära känna varandra, personalen och sin lärmiljö. De bärkraftiga relationer som skapas i tidig ålder bygger en solid grund för resten av grundskolan. 

Bladins är en enparallellig skola där vi arbetar med stor-grupper årskursvis. Varje årskurs består av 84 elever som är indelad i tre grupper; röd, grön och blå. Vid varje läsårsstart blandas eleverna och tre nya grupper bildas. Eleverna i de lägre årskurserna, F-3, blandas flera gånger per läsår. Inför blandningen görs ett gediget arbete där mentorer, undervisande lärare, elevhälsa och skolledning kartlägger elevernas förmågor såväl kunskapsmässigt som socialt för att skapa nya gruppkonstellationer. Detta bidrar till en ökad gemenskap på skolan eftersom eleverna får möjlighet att skapa positiva relationer till alla kamrater i sin årskurs. Det utvecklar även elevens självständighet, förmåga att samarbeta och värdesätta olikheter. 

Eleverna lär sig i tidig ålder att ta ansvar för sina studier och många möjligheter skapas där eleverna får vara delaktiga i att påverka sin skola. Genom att arbeta formativt har alla våra elever god kunskap kring sitt lärande, de har god kännedom om sina styrkor, svagheter samt nästa steg i sitt lärande. Eleverna är också delaktiga i utformandet av sin individuella utvecklingsplan i vilken eleven, vårdnadshavare och lärare tillsammans sätter upp mål att arbeta mot. Eleverna är även involverade i bland annat elevråd, trivselråd, studieråd, matråd och miljöråd. På detta sätt utvecklas Bladins elever till aktiva, kreativa och självständiga individer som visar respekt för och tar hänsyn till sina medmänniskor.