Frågor och svar till dig som är vårdnadshavare

Här nedan finns information, frågor och svar för dig som är vårdnadshavare till barn och elever som går på Bladins förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Saknas din fråga? Vänligen kontakta info@bladins.se 

 

När får barn och elever komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?

Sverige har valt att hålla skolor och förskolor öppna. För att det ska vara möjligt måste det vara med begränsningen att de barn som är i förskola och skola är helt friska. 

Barn och elever ska vara hemma så länge de har förkylningssymtom och ytterligare två symtomfria dagar.

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten). Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber. När barnet är friskt ska hen stannar hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till förskolan eller skolan?

Ja. Är barnet symtomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma.

Mitt barn är infektionskänsligt, ska hen gå till skolan? 

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. I samråd med läkare får varje individ bedöma hur de ska förhålla sig till dagens situation. Om bedömningen görs att ditt barn inte bör gå till skola, vänligen kontakta rektor. 

I dagsläget erbjuder både Bladins Grundskola och BISM distansundervisning för de elever som av läkare bedöms undvika att gå i skolan samt för elever som är sjuka men bedöms av vårdnadshavare kunna följa undervisningen. Är man sjuk och inte kan följa undervisningen så skall man vara hemma och inte delta i skolarbetet. 

Friska elever utan symtom ska som regel komma till skolan i enlighet med svensk skolplikt.  

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Den som har bekräftad covid -19 får instruktioner av behandlande läkare för hur de ska undvika att smitta andra. Detta kan även inkludera andra personer i hushållet. 

Vad gör våra förskolor och skolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Bladins följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer till skolor och förskolor och har genomfört följande åtgärder för att undvika smittspridning på alla för- och grundskolor:

 • Vårdnadshavare till barn och elever som uppvisar förkylningssymtom under dagen kontaktas direkt och ombeds att komma och hämta sitt barn så snart som möjligt
 • Barn och elever informeras och påminns regelbundet om vikten av god handhygien, att nysa/hosta i armvecket samt att undvika att röra sitt ansikte.
 • Skyltar angående handhygien är uppsatta och handsprit finns tillgängligt till personal och elever (ej till barn på förskolorna
 • Utökade städrutiner på alla skolor, inklusive extra avtorkning av handtag, räcken, bordsytor och toaletter
 • Daglig avtorkning av leksaker och skolans IT utrustning. 
 • Elever och personal som har tillgång till en individuell dator uppmanas att torka av även denna regelbundet, rengöringsmedel tillhandahålls av skolan
 • Ökat avstånd mellan elever i klassrum, matsal och i andra utrymmen
 • Åtgärder för att minska köbildning vid matsalen
 • Så långt det går så genomförs mycket verksamhet i förskola och fritidshem, samt stora delar av vår idrottsundervisning genomförs utomhus.
 • Noggranna riskanalyser görs inför eventuella studiebesök eller aktiviteter utanför skolan 
 • Evenemang såsom uppträdanden, sammankomster och samlingar är inställda 
 • Endast nödvändiga externa besök, tillexempel för underhåll, tillåts i våra lokaler
 • Vårdnadshavare lämnar och hämtar sina barn utanför skolorna (ej förskolor). 

Läs mer här: Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola

Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att barn till  vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Läs mer här: MSB, omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Jag har ett samhällsviktigt yrke och behöver barnomsorg vid en eventuell stängning av förskola och grundskola. Hur anmäler jag det till Bladins? 

Som vårdnadshavare ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren (din arbetsgivare eller uppdragsgivare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning. Anses du av verksamhetsutövaren ha ett samhällsviktigt yrke ska du anmäla ditt behov av omsorg till Rektor på ditt barns för- / grundskola. 

Om Bladins efterfrågar det, ska du som vårdnadshavare kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Ett barn bosatt i Sverige har skolplikt och rätt till undervisning vilket innebär att de ska gå till skolan så länge de inte har ett giltigt skäl att stanna hemma. Detta regleras i skollagen. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Varför stänger ni inte skolorna?

Bladins bör, som en aktör i en samhällsbärande sektor följa de expertråd som ges från regering och Folkhälsomyndigheten. Just nu är rådet att hålla för- och grundskolor öppna. För att det ska fungera krävs att alla med förkylningssymtom (även milda) stannar hemma tills de är helt friska samt två ytterligare dagar.

Bland våra vårdnadshavare finns många individer som har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera, som poliser, vårdpersonal och medarbetare inom omsorgen. Stängda för- och grundskolor får konsekvenser för flera sektorer i samhället som är absolut nödvändiga. Förskolan och skolan är också många barns trygga plats i vardagen, de barn och elever med särskilda behov får det stöd de behöver och barnens rutiner bibehålls vilket är viktigt för deras känsla av trygghet i en tid av osäkerhet i samhället. Därför väljer vi att hålla våra för- och grundskolor öppna så länge riktlinjerna från myndigheterna inte säger något annat.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Det är viktigt att barn ges möjlighet att prata om sina tankar och eventuella oro för covid-19. BRIS har tillsammans med MSB tagit fram följande stödinformation till vuxna: 

Så pratar du med barn om coronaviruset 

 

Saknas din fråga? Vänligen kontakta info@bladins.se