Frågor och svar till dig som är vårdnadshavare

Här nedan finns information, frågor och svar för dig som är vårdnadshavare till barn och elever som går på Bladins förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Saknas din fråga? Vänligen kontakta info@bladins.se 

 

När får barn och elever komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?

Den 1 September 2020 uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer angående när barn och elever kan återvända till förskola eller skola. Bladins skolor har därmed uppdaterat våra riktlinjer: 

Barn och elever som har haft förkylnings eller influensa symtom men inte har testats för covid -19 är välkomna tillbaka till skolan när de känt sig helt friska i 48h. När det har gått 7 dygn sedan de blev sjuka kan barn och elever återvända när de har känt sig helt friska i minst 2 dygn, även om de fortfarande har lite hosta eller snuva.  

Barn och elever som har testats positivt för Covid -19 ska vara hemma minst 7 dygn sedan första symtom, samt ska ha känt sig helt friska och varit utan feber i minst 2 dygn. Därefter kan de återgå till skolan även om lite hosta eller snuva kvarstår. 

Barn och elever som har varit hemma på grund av symtom och har testats negativt för covid -19 kan återgå till förskola och skola när de känner sig friska och pigga och inte har någon feber. 

För förtydligande kring dessa regler vänligen se: Folkhälsomyndigheten

Är man som vårdnadshavare osäker rekommenderar skolan att ni ringer till 1177 för råd.

Ska jag informera skolan om mitt barn har konstaterad covid -19?

Om ditt barn har fått ett positivt provsvar och ert barn var på skolan under tiden det var smittsamt ska ni informera rektor om detta. En person bedöms vara smittsamt från och med 24h innan hen fick symtom. 

Rektor agerar därefter i enlighet med smittskydd skånes rekommendationer. 

Detta gäller även för myndiga elever i gymnasieskolan. 

Instruktioner för hur du ska agera vid positivt provsvar

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten). Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber. 

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till förskolan eller skolan?

Ja. Är barnet symtomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma.

Mitt barn är infektionskänsligt, ska hen gå till skolan? 

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. I samråd med läkare får varje individ bedöma hur de ska förhålla sig till dagens situation. Om bedömningen görs att ditt barn inte bör gå till skola, vänligen kontakta rektor. 

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Från och med den 1/12 2020 bör även barn i förskole- och grundskoleålder som bor i ett hushåll med en person med  konstaterad covid -19 följa samma förhållningsregler som övriga i hushållet. Detta innebär att barn i för- och grundskola ska stanna hemma från för- och grundskola samt fritidshem från datumet då hushållsmedlemmen testats positivt och sju dagar framåt. Vidare bör vårdnadshavare vara extra uppmärksamma på om barnet visar symtom, samt minimera barnets kontakter utanför skolan, i ytterligare 7 dagar. Se fullständiga riktlinjer här

Gymnasieelever ska sedan tidigare följa samma riktlinjer. 

Vad gör våra förskolor och skolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Bladins följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer till skolor och förskolor och har genomfört följande åtgärder för att undvika smittspridning på alla för- och skolor:

 • Vårdnadshavare till barn och elever som uppvisar förkylningssymtom under dagen kontaktas direkt och ombeds att komma och hämta sitt barn så snart som möjligt
 • Barn och elever informeras och påminns regelbundet om vikten av god handhygien, att nysa/hosta i armvecket samt att undvika att röra vid ansiktet.
 • Obligatorisk handdesinfektering för alla som går in i våra skolor. Handsprit finns tillgängligt vid all entréer.
 • Skyltar angående handhygien är uppsatta och handsprit finns tillgängligt till personal och elever (på förskolan används handsprit enbart under uppsikt av pedagoger eller vårdnadshavare).
 • Vårdnadshavare lämnar och hämtar sina barn utanför skolorna (ej förskolor). 
 • Städrutiner är utökade på alla skolor, inklusive extra avtorkning av handtag, räcken, bordsytor och toaletter
 • Leksaker och skolans IT utrustning torkas av dagligen  
 • Elever och personal med tillgång till en individuell dator uppmanas att torka av denna regelbundet, rengöringsmedel tillhandahålls av skolan
 • Åtgärder genomförs för att minska risk för trängsel och köbildning i alla skolutrymmen
 • Så långt det är möjligt genomförs verksamhet i förskola och fritidshem, samt stora delar av vår idrottsundervisning utomhus.
 • Vid eventuella studiebesök eller andra externa aktiviteter så genomförs noggranna riskanalyser med hänsyn till covid -19 och lämpliga åtgärder tas för att minska risk för smittspridning
 • Evenemang inom skolan där flera elevgrupper eller lärargrupper möts såsom uppträdanden, utställningar, inspark eller större samlingar och möten är inställda eller sker digitalt  
 • Utvecklingssamtal och föräldramöten sker digitalt på alla skoldelar 
 • Endast nödvändiga externa besök tillåts på skolorna, till exempel för underhåll eller liknande. 
 • Leveranser lämnas utanför våra lokaler.

Läs mer här: Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro. Ett barn bosatt i Sverige har skolplikt och rätt till undervisning vilket innebär att de ska gå till skolan så länge de inte har ett giltigt skäl att stanna hemma. Detta regleras i skollagen. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Erbjuder Bladins distansundervisning? 

Bladins skolor arbetar för att stötta de elever som på grund av olika anledningar kopplade till covid -19 inte kan komma till skolan. 

För de elever som av läkare bedöms behöva stanna hemma utifrån ett smittskyddsperspektiv arbetar Bladins för att säkerställa utbildningen. Undervisningens utformning kan skilja mellan de olika skolorna, samt mellan olika årskurser, och speciell hänsyn tas givetvis till den individuella elevens behov och specifika situation. Om ditt barn bedöms behöva vara frånvarande en längre tid på grund av covid -19 ber vi dig som vårdnadshavare att kontakta rektor som gör bedömning från fall till fall med hänsyn till elevens rätt till utbildning och stöd.

Vi uppmanar de elever som behöver stanna hemma med milda förkylningssymtom att i första hand vila för att så snart som möjligt kunna återvända till skolan. För elever som av vårdnadshavare anses friska nog att delta i undervisning erbjuder skolorna distansundervisning eller hemuppgifter i mån av möjlighet. Notera att detta inte kan likställas med undervisning som sker i det fysiska klassrummet och friska elever ska därför återvända till skolan när de har möjlighet till det, vänligen se fråga “När får barn och elever komma tillbaka till förskolan eller skolan efter sjukdom?” ovan. 

Bladins skolor är förberedda för att kunna utöka distansundervisningen eller förändra hur vi bedriver vår undervisning beroende på hur situationen utvecklas i skolan, i regionen eller i samhället i övrigt. Beslut kring detta tas på varje enskild skola då situationer och  förutsättningar kan se olika ut. 

Friska elever utan symtom ska som regel komma till skolan i enlighet med svensk skolplikt.

Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att barn till  vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Läs mer här: MSB, omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Jag har ett samhällsviktigt yrke och behöver barnomsorg vid en eventuell stängning av förskola och grundskola. Hur anmäler jag det till Bladins? 

Som vårdnadshavare ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren (din arbetsgivare eller uppdragsgivare) om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning. Anses du av verksamhetsutövaren ha ett samhällsviktigt yrke ska du anmäla ditt behov av omsorg till Rektor på ditt barns för- / grundskola. 

Om Bladins efterfrågar det, ska du som vårdnadshavare kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Varför stänger ni inte skolorna?

Bladins bör, som en aktör i en samhällsbärande sektor följa de expertråd som ges från regering och Folkhälsomyndigheten. Just nu är rådet att hålla för- och grundskolor öppna. För att det ska fungera krävs att alla med förkylningssymtom (även milda) stannar hemma tills de är helt friska samt två ytterligare dagar.

Bland våra vårdnadshavare finns många individer som har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera, som poliser, vårdpersonal och medarbetare inom omsorgen. Stängda för- och grundskolor får konsekvenser för flera sektorer i samhället som är absolut nödvändiga. Förskolan och skolan är också många barns trygga plats i vardagen, de barn och elever med särskilda behov får det stöd de behöver och barnens rutiner bibehålls vilket är viktigt för deras känsla av trygghet i en tid av osäkerhet i samhället. Därför väljer vi att hålla våra för- och grundskolor öppna så länge riktlinjerna från myndigheterna inte säger något annat.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Det är viktigt att barn ges möjlighet att prata om sina tankar och eventuella oro för covid-19. BRIS har tillsammans med MSB tagit fram följande stödinformation till vuxna: 

Så pratar du med barn om coronaviruset 

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en sida med information riktad speciellt till barn och ungdomar: 

Frågor och svar om covid -19 för barn och unga

Saknas din fråga? Vänligen kontakta info@bladins.se